Năng lực

Tích hợp nguồn lực

03 THÁNG 7 , 2018

Mối quan hệ biện chứng không ngừng phát triển

Tích hợp hai nguồn lực vô hình và hữu hình theo một quan hệ nào đó mà theo đó mối quan hệ này phải là biện chứng và không tách rời sẽ giúp văn hóa doanh nghiệp không ngừng phát triển và trở thành một công cụ không thể thiếu cho nhà quản trị ngày nay