Năng lực

Phát triển Năng lực

03 THÁNG 7 , 2018

Biến ý tưởng kinh doanh thành hiện thực

Chiến lược xây dựng nguồn lực có vai trò biến ý tưởng kinh doanh thành hiện thực. Bên cạnh các giá trị cụ thể có thể đo lường được do các nguồn lực mang lại, doanh nghiệp còn nhận được một giá trị khác đó chính là các giá trị “tinh thần” trong DN. Tập hợp các giá trị vật chất và tinh thần trong một thực thể, chúng ta có Văn Hóa Doanh Nghiệp.