Năng lực

Nguồn lực hữu hình

03 THÁNG 7 , 2018

Vật chất tạo ra các mốc cạnh tranh trên thị trường

Các giá trị vật chất của doanh nghiệp tạo ra các mốc “văn minh” trong văn hóa doanh nghiệp, nó khiến nguồn lực của doanh nghiệp có sức cạnh tranh cao trên thị trường và làm tập thể cán bộ công nhiên viên tự hào về các giá trị đó. Đây là kết quả của công việc hoạch định nguồn lực hữu hình. Nói cách khác, khi chúng ta tự hào được làm việc trong một doanh nghiệp có mức văn minh cao có nghĩa là giá trị vật chất đó đã làm gia tăng giá trị tinh thần.