Năng lực

Nguồn lực vô hình

04 THÁNG 7 , 2018

Tinh thần tạo ra các động cơ - hưởng ứng tích cực

Bên cạnh đó, các giá trị tinh thần lại tạo ra các động cơ, thái độ tích cực trong doanh nghiệp. Đây là kết quả của công việc hoạch định nguồn lực vô hình. Điều này khiến các công việc của doanh nghiệp luôn trong trạng thái được hưởng ứng tích cực và kết quả là chất lượng công việc được nâng cao và từ đó tạo ra nhiều giá trị vật chất cho doanh nghiệp.