Năng lực

Địa lợi trợ giúp Nhân hòa

03 THÁNG 7 , 2018

Tin vào 4.0: Nghĩ khác, nghĩ kỹ

 

Chính sách của doanh nghiệp là không ngừng đầu tư hợp nhất công nghệ để phục vụ chiến lược kinh doanh, đầu tư theo mô hình 3 giai đoạn đan xen, đầu tư song song 3 quá trình: Ứng dụng công nghệ - Cải tiến quy trình - Nâng cao nguồn lực