Năng lực

Thiên thời nâng đỡ nội lực

03 THÁNG 7 , 2018

Trách nhiệm cộng đồng: Gia tăng giá trị

Công ty liên tục phát triển nguồn vốn tự có và ổn định hợp tác với các tổ chức tín dụng.
Các chỉ tiêu sản lượng - doanh thu - lợi nhuận - nộp ngân sách luôn vững mạnh.
Sản xuất đi lên không ngừng, hoàn thành các nghĩa vụ với nhà nước, đóng góp tích cực cho xã hội