Nổi bật

Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

09 THÁNG 4 , 2024

 

Báo cáo SXKD năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024: UserFile/editor/file/BC%20KQSXKD%202023,%20PH%C6%AF%C6%A0NG%20H%C6%AF%E1%BB%9ANG%202024.pdf

Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2023, phương hướng năm 2024: UserFile/editor/file/BC%20H%C4%90QT%202023,%20PH%C6%AF%C6%A0NG%20H%C6%AF%E1%BB%9ANG%202024.pdf

Báo cáo hoạt động BKS năm 2023, phương hướng năm 2024: UserFile/editor/file/B%C3%81O%20C%C3%81O%20BKS%202024.pdf