Đầu tư

Quản lý Tổng thể

03 THÁNG 7 , 2018

Hoạch định, Theo dõi và Kiểm soát tất cả các khía cạnh của dự án

Kiểm soát tất cả những khía cạnh của dự án và khuyến khích mọi thành phần tham gia vào dự án đó nhằm đạt được những mục tiêu của dự án đúng thời hạn với chi phí - chất lượng - thời gian đúng như mong muốn ban đầu
1A. Kế hoạch Dự án
- Mục tiêu, tính khả thi của dự án;
- Tác động tích cực và tiêu cực của dự án đến môi trường - an ninh - xã hội - cộng đồng - doanh nghiệp;
- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thực hiện quy trình xin phê duyệt;
- Tổ chức thực hiện cac quy trình thiết kế;
- Tổ chức lựa chọn các nhà thầu tư vấn, cung cấp, thi công...
1B. Chi phí - Nguồn lực
* Chi phí
- Nguồn tài chính cho dự án;
- Loại chi phí, thời gian cần sử dụng, giá trị;
- Các phương án chi phí, số vốn lưu động, thời gian trả lãi..
* Nguồn lực
- Nhân sự, máy móc, thông tin, công nghệ;
- Thời gian cần huy động, số lượng;
- Các đối tác hỗ trợ