Đầu tư

Phương thức Đối tác Công - Tư PPP là gì

03 THÁNG 7 , 2018

 Khi ngân sách hạn hẹp, vốn ODA giảm dần, PPP được coi là một hướng giải pháp thích hợp cho các lĩnh vực sau