Công nghệ

PPP Y tế: tư nhân hóa công nghệ cao, ba bên cùng có lợi?

05 THÁNG 7 , 2018

 Cân nhắc lại các mô hình Đối tác Công - Tư trong y tế Việt Nam